Zmenšiť textZväčšiť text

Školstvo

Charakteristika základnej školy


      Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Dravciach je najmenšou plnoorganizovanou školou v okrese Lučenec. Pred dvoma rokmi bola zvonka zrekonštruovaná. Poschodová budova sa nachádza v tichom prostredí na okraji dediny. Je k nej dobrý prístup zo všetkých strán. Má tri vchody. V jej priestrannom areáli sa nachádzajú športové ihriská a ovocný sad . Z niekdajšej učiteľskej bytovky nachádzajúcej sa vedľa školy prestavbou sa vybudovala školská jedáleň, kde sa stravuje 82% našich žiakov pod pedagogickým dozorom. Žiaľ naša škola nemá telocvičňu, a preto v zime sa vyučujú hodiny telesnej výchovy na priestrannej chodbe a v malej telocvični, ktorá sa zriadila v jednej triede. Za posledné štyri roky sme si doplnili naše telocvičné náradia ďalšími náradiami (kozou, kladinou, žinenkami, stolnotenisovými stolmi, činkami atď.). Na uskladnenie telocvičných náradí sa nám podarilo vybudovať kabinet, z ktorého si môže aj ŠKD vypožičiavať telocvičné náradia pre svoje potreby. Ihriská sú vhodné aj na behy na krátke i dlhé trate a hranie futbalu.

      Z hľadiska bezpečnosti sú žiaci prvého stupňa umiestnení v triedach na prízemí a žiaci druhého stupňa na poschodí. Učebne sú priestranné a svetlé, ale veľkú väčšinu školského nábytku by bolo potrebné opraviť alebo vymeniť. Gumolitová podlahová krytina by sa mala tiež skoro v každej triede vymeniť. V budúcom školskom roku plánujeme obnovu školskej šatne, ako aj postupnú výmenu okien a dverí. V školskom roku 2007/2008 sme vyradili zastaralé učebné pomôcky a usilujeme sa ich nahradiť novými, modernými prostredníctvom zapájania sa do projektov. Z projektu Infovek dostala naša škola 12 počítačov, a tak v roku 2001 sme začali s vyučovaním základov výpočtovej techniky v počítačovej učebni. Pretože máme malý počet žiakov v triedach, každý žiak má k dispozícii sám počítač. Väčšinu vyučovacích hodín chémie a fyziky vyučujeme v odbornej učebni chémie. Na prevádzanie chemických a fyzikálnych pokusov máme vytvorené dobré podmienky. Výchovné predmety a telesnú výchovu z dôvodu malého počtu žiakov v triedach vyučujeme spájaním žiakov do skupín z ročníkov 5.,6. a 7.,8.,9. Našim žiakom každoročne zabezpečíme možnosť zúčastniť sa plaveckého a lyžiarskeho výcviku, väčšinou sa pripájame k inej škole.

      Riaditeľňa a zborovňa sa nachádzajú hneď pri hlavnom vchode do budovy. Náš učiteľský zbor je štrnásťčlenný. Okrem dvoch pedagogických zamestnancov (farár, učiteľ chémie a prírodopisu) je každý zamestnaný na plný úväzok. Na našej škole má každý vysokoškolské vzdelanie, odbornú kvalifikáciu. Po vyučovacích hodinách sa o žiakov starajú vychovávateľka v ŠKD. Pretože sme malou školou, nemôžeme si dovoliť mať vlastného ekonóma alebo sekretárku. Nemáme ani vymenovaného zástupcu riaditeľky školy, len povereného, ktorý v čase neprítomnosti riaditeľky na škole sa stará o riadenie školy. Prácu školníka (údržbárske práce, odpratávanie snehu, kosenie trávy atď.) vykonávajú chlapi, ktorí sú zaradení do verejnoprospešných prác. Naši učitelia sa stále vzdelávajú. Každý pedagogický zamestnanec skončil kurz výpočtovej techniky, ba dvaja sú aj správcami počítačovej siete. Traja učitelia už zložili I. kvalifikačnú skúšku, traja zas teraz sa jej zúčastňujú. Školenie pre riadiacich pracovníkov už ukončili dvaja učitelia. Všetky učiteľky na prvom stupni absolvovali etickú výchovu a teraz od septembra si rozširujú aprobáciu o nemecký a anglický jazyk.

Bližšie informácie o škole môžete nájsť na jej internetovej stránke: http://zsmvelkedravce.edupage.org

alebo vo facebookovej skupine s názvom: Alapiskola Nagydaróc ZŠ Veľké Dravce.