Zmenšiť textZväčšiť text

Komunitné centrum

Komunitné centrum (ďalej KC) pokračuje v činnosti od 01. septembra 2019 v rámci Národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len BOKKÚ). Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Poskytovateľom KC je Obec Veľké Dravce - v zastúpení starostkou Mgr. Vierou Rubintovou.

Poslanie komunitného centra

Poslaním komunitného centra je prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej, skupinovej ako aj na lokálnej úrovni prostredníctvom poskytovania odborných a iných činností a aktivít. V spolupráci s Poskytovateľom KC a subjektmi verejnej, štátnej správy, resp. organizáciami, ktoré pozitívne ovplyvňujú chod KC nájsť vhodné formy, spôsoby na elimináciu sociálnych rozdielov, minimalizovať negatívne faktory ovplyvňujúce osobnostný rozvoj detí, mládeže a dospelej populácie obce.

Ciele komunitného centra

Ciele KC vychádzajú z hlavného cieľa projektu v zmysle podpory sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách u všetkých sociálne ohrozených skupín s dôrazom na marginalizované rómske komunity (MRK). Medzi špecifické ciele KC patrí:

-   budovať vzájomnú toleranciu a akceptáciu medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom obce prostredníctvom poskytovaných služieb a aktivít;

-   eliminovať nerovnosti šancí pri uplatnení sa rómskej populácie na trhu práce zvyšovaním ich sociálnych zručností (kurzy, besedy, zverejňovanie pracovných ponúk, poradenstvo);

-   prispieť k pozitívnemu zmysluplnému tráveniu voľného času detí, mládeže a dospelých;

-   prispieť k skvalitneniu školskej dochádzky a školskej úspešnosti žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a z MRK;

-   predchádzať sociálnej exklúzie zapojením sa cieľovej skupiny obyvateľstva do spoločenského, kultúrneho života obce, poskytnúť priestor pre ich sebarealizáciu;

-   podporiť aktívnu účasť a participáciu sociálne ohrozených skupín obyvateľstva na verejnom, spoločenskom, kultúrnom živote obce.

                                                                                                                                              
Umiestnenie komunitného centra

Komunitné centrum sa nachádza v budove kultúrneho domu v strede obce v zrekonštruovaných priestoroch. Lokalita a prístupnosť KC vytvára dobré podmienky pre poskytovanie najefektívnejších služieb a aktivít klientom a cieľovej skupine, ktorej sú služby predovšetkým určené.

 

Prevádzka komunitného centra

V pracovných dňoch od 07:30 - 15:30 (viď. Oznamy v priestoroch kultúrneho domu)

Kontakt:        PhDr. Irma Kurčíková - odborný manažér KC

                     Mgr. Viktória Koósová - komunitný pracovník KC

                     Lívia Nagyová - pracovník KC

E-mail: kcvelkedravce@gmail.com

Telefonický kontakt: 0915 971 563