Zmenšiť textZväčšiť text

Terénna sociálna práca

Terénna sociálna práca

 

Obec Veľké Dravce podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách Zaviedlo pre svojich občanov Terénnu sociálnu prácu v spolupráci s IA MPSVR SR. Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce ( NP TSP II ) realizovanou Implementačnou agentúrou MPSVR SR, www.ia.gov.sk vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.employment.gov.sk

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možnosti vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

 

  • Začiatok realizácie národného projektu  NP TSP II:           01.09.2019
  • Ukončenie realizácie národného projektu NP TSP II:        30.06.2023

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášej obce:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník:    Mgr. Karolína Vámošová

Terénna pracovníčka/pracovník:                   Agnesa Koósová

Kontakt:

E-mail: socialna.praca.velke.dravce@gmail.com

Tel. kontakt: 0911 321 393 

 

V našej obci Veľké Dravce odštartoval projekt s názvom "Terénna sociálna práca v obci Veľké Dravce", ktorý sa realizuje od 1.novembra 2011 až do 31.12.2015. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci národného programu Terénna sociálna práca v obciach.

  Projekt je zameraný na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a opatrení. Terénna sociálna práca je zameraná najmä pre tých, ktorý pomoc potrebujú alebo ju sami vyhľadajú, taktiež poskytuje sociálne i sociálno-právne poradenstvo zadarmo pre všetkých obyvateľov obce.

Terénna sociálna práca v obci taktiež zabezpečuje nasledovné služby:

  • pomoc a poradenstvo pri písaní rôznych žiadostí, podaní,odvolaní i splátkových kalendárov
  • pomoc pri vyhľadávaní nového zamestnania a poradenstvo pri písaní štrukturovaných životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania
  • poradenstvo pri podávaní žiadostí do sociálnej poisťovne a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • poskytovanie pomoci pri riešení sociálnych konfliktov, ale i výchovných problémov s dospievajúcimi

   Kancelária terénnych sociálnych pracovníkov sa nachádza na 1. poschodí v Kultúrnom dome a je otvorená pre služby verejnosti každý pracovný deň od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:30.
V prípade, že by sa v spomínaný čas terénni sociálni pracovníci nenachádzali v priestoroch kancelárie, tak sa pohybujú v terénne a zastihnete ich na telefónom čísle  0911 321 393.
Taktiež ich môžete kontaktovať alebo im položiť prípadné otázky na e-mailovej adrese: socialna.praca.velke.dravce@gmail.com

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach (kód ITMS 27120130525) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
www.esf.gov.sk