Zmenšiť textZväčšiť text

Miestna občianska poriadkova služba vo Veľkých Dravciach 2014-2015

 05.05.2023

V prípade potreby môžete kontaktovať členov občianskej hliadky na tel. čísle: 0911 903 181

_________________________________________________________________________________

Názov projektu: Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami obyvateľov MRK v obci Veľké Dravce.

Žiadateľ o NFP: Obec Veľké Dravce

Poskytovateľ NFP: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Bratislava

ITMS: 27120130642

Dĺžka realizácie aktivít projektu: 10/2014 – 09/2015

Ciele projektu:
Zlepšenie životných podmienok pre spoločenské uplatnenie vzdelávaním, praktickými činnosťami a udržiavaním poriadku aktivitami MRK v obci Veľké Dravce.

Skvalitnenie osvety a vzdelávania v oblasti ochrany a budovania životného prostredia MRK a udržiavania obecného poriadku.

Zvýšenie zodpovednosti za zverené životné prostredie v blízkosti MRK aktivitami ich členov v oblasti budovania a ochrany spoločenských priestorov.

Posilnenie zodpovedností za občiansky poriadok a spolunažívanie formou zriadenia a výkonu občianskych hliadok zapojením členov MRK.

Cieľové skupiny:
Obec Veľké Dravce s počtom obyvateľov viac ako 680 patrí medzi obce s najvyššou, viac ako 35% nezamestnanosťou v okrese Lučenec, s takmer 30% podielom Rómov na obyvateľstve obce. Obec je zaradená do Atlasu rómskych komunít. Sú tu slabé možnosti uplatnenia sa tejto nekvalifikovanej, resp. nízko kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce.
Celkový počet členov MRK v obci – 188 osôb
Počet členov MRK zahrnutých do projektu priamo: 30 osôb
• Počet členov MRK z obce Veľké Dravce, ktorí budú zamestnaní – 5 osôb (3x pracovná zmluva – občianska hliadka – 3 muži, 2x pracovná zmluva - práce v prostredí obydlí MRK – 1 muž a 1 žena – všetko zmluvy na plný úväzok)
• Počet členov MRK z obce Veľké Dravce, ktorí sa budú podieľať na aktivitách projektu – 25 osôb (13 žien prevažne udržiavacie a pestovateľské práce a 12 mužov prevažne pre údržbu a budovanie životného prostredia)
Počet členov MRK zahrnutých do projektu nepriamo – 60 problémových, ktorí vyžadujú zvýšenú pozornosť občianskej hliadky pre časté krádeže, výtržnosti a priestupky.

Plánované aktivity:
Aktivita č. 1 Výber CS a prijatie zamestnancov projektu, VO – výber piatich zamestnancov do projektu, kurz BOZP

Aktivita č. 2 Školiace, osvetové a zabezpečovacie aktivity - Vzdelávanie 25 účastníkov CS v oblasti ochrany ŽP a spolunažívania, ako aj v oblasti podpory starostlivosti o domácnosť. Osvetu, zabezpečovacie a koordinačné aktivity zastreší jeden zamestnanec projektu. Vzdelávania sa zrealizujú na základe prieskumu trhu

Aktivita č. 3 Činnosť občianskej hliadky – Organizačno-technické zabezpečenie aktivít občianskej hliadky v počte dve osoby, tvorba záznamov, vyhodnotenia, prijatie opatrení, spolupráca s inými inštitúciami ap.

Aktivita č. 4 Aktivity v oblasti ochrany domácnosti a budovania životného prostredia v blízkosti MRK - stavebné a udržiavacie práce, opravy a údržby vlastných priestorov aj priestorov obce, ktoré MRK užívajú – dvaja zamestnanci a 25 účastníkov CS.

Práce podporené obstaraním materiálno-technického zabezpečenia – stavebný a drevný materiál na budovanie životného prostredia MRK, materiál na zabezpečenie zelene a skultúrnenie prostredia aktivitami CS.

Podporné aktivity:
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

Rozpočet projektu: 83 897,75 EUR
Z toho nenávratný finančný príspevok: 79 702,65 EUR
Z toho vlastné zdroje obce: 4 194,89 EUR

Projekt je realizovaný z finančných zdrojov Európskeho sociálneho fondu
Občianska hliadka.