Zmenšiť textZväčšiť text

Miestna občianska poriadkova služba vo Veľkých Dravciach 2022-2023

 05.05.2023

Prijímateľ názov                              :          Obec Veľké Dravce 240, 985 42 Veľké Dravce

IČO                                                   :          00316512

Názov projektu                                :           Miestna občianska poriadková služba vo Veľkých

                                                                       Dravciach

Kód projektu /ITMS2014+/              :            312083BIC4

Hlavný cieľ projektu                       :           využitie nástroja miestnej občianskej poriadkovej     

                                                                      služby    „Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou 

                                                                      COVID-19 vrátane jej sociálnych sociálnych dôsledkov                                                                                    a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia                                                                                        hospodárstva.“

Kód výzvy                                         :           OPĽZ-PO8-2021-1

Kód žiadosti o NFP                         :           NFP312080BIC4

Použitý systém financovania         :           refundácia

Operačný program                          :           Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom             :           ESF REACT - EU

Celkové oprávnené výdavky          :           67 530,96 EUR

Požadovaná výška NFP   95%        :           64 154,41 EUR

Spolufinancovaný obcou    5%      :             3 376,55 EUR

Trvanie projektu                              :           01.01.2022 – 31.03.2023

Riadiaci orgán : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán : Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci : Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk                              www.esf.gov.skwww.minv.skwww.vyrnik.sk    

  • 05.05.2023 | 0.16 Mb